Percakapan Mandarin di Kantor

Percakapan Mandarin di Kantor

Salam Dengan Menggunakan Bahasa Mandarin

办 公司 会话

Bàn gōngsī huìhuà

Office conversation

Percakapan kantor


清 晨 问 候
q
īngchén wèn hòu

Greeting

Salam


A
嗨,麦克。你 今天 早上 还 好 吗?
A: H
āi, màikè. Nǐ jīntiān zǎoshang hái hǎo ma?
B
还 好 。谢谢。 就是 有点 累。
B: Hái hǎo. Xièxiè. Jiùshì yǒudiǎn lèi.

Salam pagi
A: Hi, Mike. Pagi ini baik-baik saja kah?
B: OK . THX. Cuma sedikit capek